Skip to content

Акт перевірки ліцензійних умов

Скачать акт перевірки ліцензійних умов rtf

Загальна інформація про проведення перевірки. повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов недостовірні відомості у документах, поданих акт господарювання для одержання ліцензії; перевірки передачі ліцензії або її копії іншій ліцензійних або фізичній особі акт підприємцю для провадження господарської діяльності.

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів умов небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевірки пасажирів ліцензійних вантажів автомобільним транспортом. Планові перевірки дотримання суб'єктом господарювання – ліцензіатом ліцензійних умов проводяться органами контролю відповідно до річного плану перевірок, затвердженого наказом органу контролю.

Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки письмово або телефонограмою не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня проведення вказаної перевірки.

ПОРЯДОК контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного: ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України № Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 липня р.

за № / ПОРЯДОК контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, - - на портале forum-pellet.ru Накази Міністерства охорони здоров я "Про ліцензування медичної практики" рік. За результатами перевірки складається акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (далі - акт перевірки) (додаток 3) у двох примірниках.

Один примірник акта перевірки видається керівникові (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридичній особі) або ліцензіату (фізичній особі - підприємцю), який перевірявся, другий - зберігається в органі контролю, який здійснив перевірку.  повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; недостовірні відомості у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі - підприємцю для провадження господарської діяльності.

Підготовка компанії для проходження перевірок ліцензійних умов з позитивним результатом. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державна податкова. Своєчасність виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі, якщо такі розпорядження видавались).

ст, 17 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від р. №   Даний Акт перевірки складено у 2-х екземплярах, один примірник акта вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в органі, що здійснив перевірку. Підписи осіб, що брали участь у перевірці.

_ посада. Зразок бланку (форма шаблону) Акту, складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом: Образец бланка (форма шаблона) Акта, составленного по результатам проведения плановой (внеплановой) проверки соблюдения лицензиатом требований лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов железнодорожным транспортом: ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мініс.

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.  _місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, _телефаксу та адреса електронної пошти).

I. Загальна інформація про проведення перевірки.

txt, djvu, EPUB, txt